ترکیب نهایی تیم ملی استراگوس / هوگام hogam


ترکیب نهایی تیم ملی هنر امداد و نجات ورزشی- استراگوس کمیته تلاش فدراسیون ورزشهای همگانی جهت حضور در رقابت های بین المللی HOGAM  مشخص و به مراکز استانها ارسال شد .

www.championarena.ir
روابط عمومی کمیته تلاش فدراسیون ورزشهای همگانی
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما