کادر اجرایی هفتمین دوره مسابقات بزرگ عبور از موانع ،هنر امدادی ورزشی هوگام(استراگوس)

هوگام فراتر از یک نام 

ستاد هفتمین دوره مسابقات بزرگ گذر از موانع  هنر امدادی هوگام  مرحله اول (جنگل بلیران آمل) 26 بهمن ماه 98

ردیف


نام ونام خانوادگی

آقا / خانم

عنوان کمیته
اعضای ستاد


هفتمین دوره


مسابقات  عبور  از


موانع     در  مازندران
مقداد کامرانی

محمد رضا ادهم

مسئول برگزاری مسابقات

ناظر مسابقات  


سرپرست گروه تشریفات

ماجده بابازاده بورا

اعضاء :

سرکار خانم محمدی

سرکار خانم رضازاده


مسئول گروه  ثبت نام 


محجوبه آقاگل زاده 

عضو : مژده حبیب نژاد عربی
سرپرست کمیته داوران

مرتضی مسافری 

دبیر گروه : حسین رنجبر

اعضاء :

  • سرکار خانم عباسعلی پور       -   سرکار خانم رفیعی
  • آقای حسن جان زاده             - آقای نجف زاده
  • آقای ضرغامی   ،  ذاکر پور ، قنبرزاده
  • سرکار خانم ذبیحیان  ، کوثر هاشمی ، محمد زاده
  • سرکار خانم رافتی   ، فیروز پور  ، عبدی ، حبیبی       
  • آقای عباس عباسعلی زاده سرپرست کمیته طراحی مسیر

مقداد کامرانی 

اعضاء

  • مهدی یحیی زاده
  • حسین رنجبر 
  • مرتضی مسافری

سرپرست کمیته روابط عمومی

کیوان یوسف پوری


سرپرست کمیته انتظامات

جابر حسن نتاج

اعضاء  :    یاسر کاظم تبار  عباسعلی عباس زادهwww.championarena.ir

ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما