قوانین و مقررات رشته ورزشی هوگام (استراگوس) :

قوانین و مقررات...

قوانین و مقررات رشته ورزشی  هوگام (استراگوس) : - مسابقات  همانطور که بیان گردید ، این هنر امدادی ورزشی در 3  شاخه ورزشی ، با نامهای  1- تیزگام(چالشهای طبیعت)       2- آذرخش  (هنرهای فردی )         3-
حامیان ما